NEED HELP FORMING YOUR COMPLAINT?
NEED HELP FORMING YOUR COMPLAINT?
 

Who may file complaints?

Under the 2021 Rules of Procedure of the NPC, the following may file a complaint:
 1. Data subjects who are the subject of a privacy violation or personal data breach;
 2. Representative of the data subject, if authorized by a special power of attorney;
 3. If the representative is a juridical entity, the person filing the complaint must be authorized by a special power of attorney to appear and act on behalf of the data subjects; the same person must also be authorized by a Board Resolution and Secretary’s Certificate to appear and act on behalf of the juridical entity; or
 4. The NPC, on its own initiative.

Sino ang maaaring magsampa ng reklamo?

Ayon sa 2021 Rules of Procedure ng NPC, maaaring magsampa ng reklamo ang mga sumusunod:
 1. Mga tao na nakaranas ng paglabag ng kanilang karapatan sa privacy o personal data breach;
 2. Kinatawan ng taong nakaranas ng paglabag sa kanilang karapatan sa privacy, kung mayroong special power of attorney;
 3. Kung ang kinatawan ay isang juridical entity, (kagaya ng partnership, corporation) ang taong nagsampa ng reklamo ay dapat mayroong special power of attorney na humarap at kumilos sa ngalan ng mga taong nakaranas ng paglabag sa kanilang karapatan sa privacy; ang parehong tao ay dapat din pinanhitulutan sa pamamagitan ng Board Resolution at Secretary’s Certificate na humarap at kumilos sa ngalan ng juridical entity; o
 4. Ang NPC, sa sarili nitong inisyatibo.

English Version

Tagalog Version

How do I file a complaint?

File a filled-out and notarized complaint assisted form6 or a verified complain together with copies of any evidence and witnesses’ affidavit through the following:
 1. Personally;
 2. By registered mail;
 3. By courier; or
 4. By electronic mail as may be authorized by the Commission.
Electronic documents must be digitally signed and in .PDF format (if practicable), on page sizes compliant with the Efficient Use of Paper Rule. If submitted in this digital format, the NPC may charge fees for printing. If submitting through a portable electronic data storage device (ex. CD’s, Thumb Drives, etc.), similar portable data storage devices containing the same files must also be given to any opposing party so named. One portable data storage device is equivalent to one copy. If the portable data storage device is infected with malware, the documents will not be considered as having been filed.

Paano ako magsasampa ng reklamo?

Maghain ng napunan at notaryadong complaint-assisted form o isang verified complaint kasama ng mga kopya ng anumang ebidensya at salaysay ng mga testigo sa pamamagitan ng sumusunod:
 1. Personal na pagpunta sa opisina ng NPC;
 2. Sa pamamagitan ng registered mail, sa post office;
 3. Sa pamamagitan ng courier (kagaya ng LBC, 2Go, at iba pa); o
 4. Sa pamamagitan ng email na pinahihintulutan ng NPC.
Ang mga elektronikong dokumento ay dapat na digital na nilagdaan at nasa .PDF na format (kung magagawa), at ang mga pahina ay sumusunod sa Efficient Use of Paper Rule. Kung isinumite sa digital format, maaaring maningil ang NPC ng bayad para sa pag print ng mga ito. Kung nagsumite sa pamamagitan ng portable na electronic data storage device (halimbawa CD, Thumb Drives, at iba pa), ang mga katulad na portable data storage device na naglalaman ng mga file ay dapat ding ibigay sa kabilang partido na pinangalanan sa reklamo. Ang isang portable data storage device ay katumbas ng isang kopya. Kung ang portable data storage device ay nahawaan ng malware, ang mga dokumento ay hindi ituturing na nai-file.

IMPORTANT REMINDERS

Exhaustion of Remedies Those who wish to file a complaint must comply with the exhaustion of remedies. This means that in filing the complaint, the complainant has informed, in writing the respondent of the privacy violation or personal data breach to allow respondent to address the same and the respondent did not take timely or appropriate action, or there is no response within fifteen (15) calendar days from receipt of written information from the complainant. Proof of this must be attached to the complaint. Attachment of Evidence Complaints that are not sufficient in form and in substance may cause the outright dismissal of the complaint.12 To avoid this, complaints filed before the NPC must comply with the form and contents specified in the NPC Rules of Procedure. Further, complaints must be accompanied by supporting documents and affidavits as evidence. Complaints with insufficient evidence may be dismissed outright.

MAHALAGANG PAALALA:

Exhaustion of Remedies Ang mga nais magsampa ng reklamo ay dapat sumunod sa exhaustion of remedies. Nangangahulugan ito na sa paghahain ng reklamo, ipinaalam ng nagrereklamo, sa pamamagitan ng pagsulat sa respondent ng paglabag sa privacy o personal data breach upang bigyan ng pagkakataon ang respondent na tugunan ang reklamo at kung ang respondent ay hindi gumawa ng napapanahon o naaangkop na aksyon, o walang tugon sa loob ng labinlimang (15) araw mula sa pagtanggap ng nakasulat na impormasyon mula sa nagrereklamo. Ang patunay nito ay dapat na kalakip sa inihaing reklamo. Paglakip ng Ebidensya Ang mga reklamo na hindi sapat sa anyo at nilalaman ay maaaring maging sanhi ng outright dismissal ng reklamo. Upang maiwasan ito, ang mga reklamong inihain sa harap ng NPC ay dapat sumunod sa form at mga nilalaman na tinukoy sa NPC Rules of Procedure. Dagdag pa, ang mga reklamo ay dapat na may kasamang mga sumusuportang dokumento at salaysay ng mga testigo bilang ebidensya. Ang mga reklamo na may hindi sapat na ebidensya ay maaaring i-dismiss outright.

Hearing through Video Conferencing Technology

In observance of health and safety protocols due to the ongoing Covid-19 pandemic, parties may appear remotely for hearings before the National Privacy Commission via video conferencing technology.

Pagdinig sa pamamagitan ng Video Conferencing Technology

Bilang pagsunod sa mga protocol sa kalusugan at kaligtasan dahil sa patuloy na pandemya ng Covid-19, ang mga pagdinig sa National Privacy Commission ay gagawin sa pamamagitan ng video conferencing technology.

How does the NPC deal with complaints?

Once a complaint has been filed, an investigating officer will conduct the proceedings. The investigating officer shall evaluate the complaint to determine whether its allegations involve a violation of the Data Privacy Act or related issuances and if based on its allegations, there is reason to believe that there is a privacy violation or personal data breach. The investigating officer shall then determine whether the complaint may be given due course or be dismissed outright based on the following grounds:
 1. Insufficient in form;
 2. Did not give the respondent an opportunity to address the complaint;
 3. Does not pertain to a violation of the DPA or does not involve a privacy violation or personal data breach;
 4. Insufficient information to substantiate the allegations in the complaint; or
 5. The parties cannot be identified or traced despite diligent effort to determine the same.

Paano hinarap ng NPC ang mga reklamo?

Kapag naihain na ang reklamo, ang investigating officer ay magsasagawa ng mga paglilitis. Dapat suriin ng investigating officer ang reklamo upang matukoy kung ang mga paratang nito ay nagsasangkot ng paglabag sa Data Privacy Act o related issuances ng NPC, at kung batay sa mga paratang nito, may dahilan upang maniwala na mayroong paglabag sa privacy o personal data breach. Ang investigating officer ay dapat magpasiya kung ang reklamo ay maaaring bigyan ng angkop na kurso o ganap na i-dismiss batay sa mga sumusunod:
 1. Hindi tama ang form;
 2. Hindi binigyan ng pagkakataon ang respondent na tugunan ang reklamo;
 3. Hindi tumutukoy sa isang paglabag sa DPA o hindi nagsasangkot ng paglabag sa privacy o personal data breach;
 4. Hindi sapat na impormasyon upang patunayan ang mga paratang sa reklamo; o
 5. Ang mga partido ay hindi matukoy o matunton sa kabila ng masigasig na pagsisikap na matukoy ang mga ito.

What happens when my complaint is upheld?

If your complaint is upheld, the case records will be brought to the Enforcement Division of the Legal and Enforcement Office, NPC for the enforcement of civil damages, fines, and other administrative sanctions, when appropriate. If the NPC decides that the filing of criminal charges is warranted against certain individuals following the filing and processing of a complaint, the NPC will forward the case record to the Department of Justice and recommend their prosecution.

Ano ang mangyayari kapag napagtibay ang aking reklamo?

Kung ang iyong reklamo ay pinagtibay, ang mga rekord ng kaso ay dadalhin sa Enforcement Division ng Legal and Enforcement Office, NPC para sa pagpapatupad ng mga pinsalang sibil (danyos), multa, at iba pang administratibong parusa, kung naaangkop. Kung magpasya ang NPC na ang pagsasampa ng mga kasong kriminal ay may katiyakan laban sa ilang indibidwal kasunod ng pagsasampa at pagproseso ng isang reklamo, ipapasa ng NPC ang rekord ng kaso sa Department of Justice at irerekomenda ang kanilang pag-uusig.

What happens when my complaint is dismissed?

If your complaint is dismissed, without prejudice, this means you can file the complaint again with the NPC. If the complaint is dismissed for lack of merit, you may file a Motion for Reconsideration. Please state the grounds for the mistakes of fact or law that may be present in the NPC’s decision. In any event, any Decision made on a complaint may be appealed by any aggrieved party by way of appeal to the proper Court, within the prescribed period.

Ano ang mangyayari kapag na-dismiss ang aking reklamo?

Kung ang iyong reklamo ay na- dismiss without prejudice, nangangahulugan ito na maaari mong muling ihain ang reklamo sa NPC. Kung ang reklamo ay na-dismissed on lack of merit, maaari kang maghain ng Motion for Reconsideration. Mangyaring sabihin ang mga batayan para sa mga mistakes of fact or law na maaaring nasa desisyon ng NPC. Sa anumang pangyayari, anumang Decision na ginawa sa isang reklamo ay maaaring iapela ng sinumang naagrabyado na partido sa pamamagitan ng pag-apela sa tamang Korte, sa loob ng itinakdang panahon.
Back To Top